Huishoudelijke regels

Binnen de praktijk:

 • Kinderen tot 10 jaar dienen bij elk praktijkbezoek te worden begeleid door minimaal één ouder of wettelijke voogd;
 • Huisdieren zijn binnen de praktijk niet toegestaan; 
 • Eten en drinken in de wachtkamer en behandelkamers is niet toegestaan;
 • Patiënten kunnen gebruik maken van de aanwezige patiëntentoilet, deze dient door elke gebruiker schoon te worden achtergelaten.

Een afspraak maken:

 • Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. Dit kan van maandag tot en met donderdag en zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur.
 • Bij binnenkomst dient u zich te melden voor uw afspraak, bij de balie. Op deze manier maakt u uw aanwezigheid kenbaar; 
 • Zorg ervoor dat u voldoende tijd binnen uw dagplanning reserveert voor uw afspraak; 
 • U dient altijd uw verzekeringsbewijs mee te brengen; 
 • Uw recente adresgegevens, verzekering- en telefoongegevens dienen bij ons bekend te zijn, wijzigingen dient u direct door te geven; 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van uw afspraken, zo ook voor de halfjaarlijkse controle. Het is in uw eigen belang om deze halfjaarlijkse controles na te komen, op deze manier kunnen veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig ontdekt worden. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet altijd beroepen op het falen in opmerkzaamheid van de tandarts. Ook is uw verzekeraar eerder bereid om vervolgbehandelingen te vergoeden als er duidelijk blijkt uit uw dossier dat u uw gebitssituatie regelmatig door een tandarts heeft laten controleren; 
 • Binnen onze tandartspraktijk staat ons team geheel tot uw beschikking. 

Een afspraak nakomen of annuleren:

 • Wij gaan er vanuit dat u op gemaakte afspraken op tijd verschijnt;
 • Om andere afspraken na te komen, verzoeken wij u een ruime tijdsplanning in uw agenda te plaatsen voor de tandarts. Om ten alle tijde goede zorg te leveren is uitloop helaas niet altijd onvermijdelijk; 
 • Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen dan dient u tijdig contact op te nemen met de praktijk om uw afspraak te annuleren of verzetten; 
 • Als een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig wordt geannuleerd dan kan het voorkomen dat de besproken tijd, conform de betalingsvoorwaarden, in rekening wordt gebracht; 
 • Het herhaaldelijk niet nakomen van uw afspraken zonder afzeggen kan als gevolg hebben dat wij u als patiënt zullen uitschrijven.

Bij uitloop:

 • Wij streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Toch kan uw wachttijd uitlopen doordat patiënten meer tijd vragen dan was voorzien, of omdat er spoedeisende patiënten tussendoor komen. Hiervoor vragen wij uw begrip; 
 • Bij uitlooptijden langer dan één uur proberen wij u tijdig op de hoogte te brengen of wij bieden u, indien u reeds aanwezig bent, een andere afspraak aan.

Privacy bescherming

Persoonlijke gegevens

 • De door u, via onze praktijk verstrekte of via de website ingevoerde persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend zijn;
 • De door u verstrekte gegevens zullen door ons nooit ter beschikking gesteld worden aan derden;
 • Elke vorm van verwerking van uw gegevens gebeurd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • Naast de algemene gegevens (identiteitsgegevens, BSN nummer etc.) kan er u gevraagd worden een gezondheidsvragenlijst (anamnese) in te vullen. Hierin vragen wij u naar uw huidige gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis. Deze vragen zijn van belang voor uw behandeling en zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld. 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het Burger Service Nummer (BSN)

 • Zorgaanbieders (waaronder uw tandarts) zijn verplicht het BSN te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat uw BSN bekend moet zijn binnen onze praktijk;
 • Onze patiënten zijn verplicht zich te kunnen legitimeren op verzoek om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen;
 • Onze patiënten zijn verplicht om op verzoek een geldig verzekeringsbewijs te overleggen om vast te kunnen stellen dat een persoon naar behoren aan de verzekeringsverplichting voldoet;
 • Wij wijzen u er op dat uw tandheelkundig dossier gekoppeld zal worden aan uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) door middel van uw Burger Service Nummer. Koppeling van uw EPD aan uw BSN zorgt voor een aantal voordelen zoals; minder fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens, voorkomen van persoonsverwisseling, eenvoudiger maken van declareren en een betere bescherming tegen identiteitsfraude. Als zorgverlener zijn wij verplicht hier onze medewerking aan te verlenen.

Behandeling

Algemeen

 • Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak en op indicatie van de tandarts;
 • Breng de tandarts onmiddellijk op de hoogte van elke verandering binnen uw algehele gezondheid. Een eventuele zwangerschap, ziekten, allergieën of afwijkingen dient u terstond te vermelden. Als u medicijnen gebruikt is het van belang dat u kunt aangeven wat voor medicijnen en in welke doseringen u deze gebruikt. Veranderingen binnen uw algehele gezondheid kunnen van invloed zijn op uw behandeling;
 • Heeft u voorafgaande aan een behandeling verdovingen toegediend gekregen dan dient u rekening te houden met een verminderde reactiesnelheid. Ook dient u voorzichtig te zijn met het eten en drinken, dit in verband met het bijten op de verdoofde lip of verbranding door hete dranken of voedsel;
 • Afhankelijk van uw situatie en eigen wensen kan ten aller tijden een behandelplan worden opgesteld met een geschatte kostenbegroting. Als u prijs stelt op een schriftelijke kostenbegroting wordt deze door ons verstrekt. De verzekering kan dan aan de hand van de behandelcodes uw eigen bijdrage berekenen;
 • Mocht u er voor kiezen om het advies van uw tandarts naast u neer te leggen dan kunt u naderhand, bij problemen binnen het gesignaleerde gebied, de tandarts achteraf niet verantwoordelijk stellen.

Garantie:

 • Het aanvragen van een second opinion is uw recht, houdt u er echter rekening mee dat interventie door een tandarts buiten onze praktijk onherroepelijk leidt tot het vervallen van de garantie aan een werkstuk in uw mond (o.a. te verstaan kronen, brugwerk, protheses etc.).

Afhandeling van pijnklachten

Binnen praktijkuren:

 • Heeft u een acute hevige pijnklacht dan kunt u voor een spoedafspraak bellen met de praktijk, wij houden iedere werkdag tijd gereserveerd voor pijnklachten;
 • De pijnklachtentijd is beperkt, als u een tijdstip voor een afspraak krijgt binnen de pijnklachtentijd dan kan hier vaak niet over onderhandeld worden.

Buiten praktijkuren:

 • Indien de praktijk gesloten is, kunt u voorlopig bij pijnklachten buiten onze openingstijden ons een e-mail sturen. Afhankelijk van de ernst van de situatie zullen we u zo snel mogelijk terugbellen.

Betalingen

 • De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. U vindt deze codes en tarieven hier;
 • De geldende betalingsvoorwaarden worden t.z.t op de website geplaatst.
 • Het liefst zien wij de betaling van uw nota afgehandeld via een directe PIN betaling aan de balie. U krijgt hierop een betalingsbewijs en de factuur mee, deze factuur kunt u vervolgens (afhankelijk van uw ziektekostenverzekering) declareren bij uw zorgverzekeraar;
 • Versturen en verwerking van uw factuur wordt voor ons verzorgt via FAMED.

Bij klachten

 • Bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld dan is het belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts of onze praktijkmanager. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Wij verzoeken u in alle gevallen van onvrede contact met ons op te nemen door op het contact-button bovenaan de webpagina te klikken.
 • Als we er onverhoopt samen niet uitkomen kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij ANT. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen.

Bereikbaarheid:

Onze tandartspraktijk ligt in de wijk Hogeland met voldoende (gratis) parkeergelegenheden. Betaald parkeren is ook mogelijk aan de Hogelandsingel (voorzijde praktijk). Wij zijn goed bereikbaar per auto alsook met het openbaar vervoer.